Danh sách tập tin --> Tạo trang báo lỗi cho Client (Custom Error Page)
Thể loại DirectAdmin
Tên file Tạo trang báo lỗi cho Client (Custom Error Page)
Mô tả Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung các trang báo lỗi cho người truy cập khi gặp lỗi như :
- Trang không được phép truy cập khi không thực hiện đăng nhập : 401 Authorized

- Trang cấm các truy cập : 403 Forbidden

- Trang không tồn tại : 404 Not Found

- Trang báo lỗi hệ thống : 500 Internal Server Error
Tải xuống Download
Tìm kiếm
Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
  • http://www.ddth.com
  • http://www.ilavietnam.com
  • http://www.vozforums.com
  • http://www.ghnb.com.vn
  • http://www.far.vn
  • http://www.muabanperfume.com
  • http://www.tgs.vn
  • http://www.ungvien.com.vn