DP-WVPS-01
$59 / tháng
Phí Khởi Tạo
$10 (một lần)
Phí Duy Trì
$59/tháng
Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu
3 Tháng
Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu
12 Tháng


CPU
Intel / AMD Processors
MEMORY
256MB + 256MB tặng thêm
STORAGE
10GB + 10GB tặng thêm (Raid 10)
DATA TRANSFER
100GB/mo. + 100GB/mo. tặng thêm
FULL ADMINISTRATOR ACCESS
IP ADDRESS
01 IP 
OPERATING SYSTEM
Windows 2003 EnterPrise
CONTROL PANEL
Plesk 7.5 - miễn phí cài đặt
AUTO BACKUP
WEEKLY
MANAGED LEVEL 1
Miễn phí cài các phần mềm theo yêu cầu lần đầu tiên
TECHNICAL SUPPORT
24/7/365 On HelpDesk / Email
SERVICE CENTER
8:00 - 23:00 On Phone Call
SETUP TIME
6h - 24h


Addons
Tên add-on Phí hàng tháng Phí cài đặt Đặt hàng
01 IP address $10 $0 » Đặt hàng «
100 Gb Bandwith $10 $0 » Đặt hàng «
Extra-Managed [Monthly] $100 $0 » Đặt hàng «
Unlimited Bandwith $100 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains $15 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains $29 $0 » Đặt hàng «
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains $46 $0 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Remote] $0 $15 » Đặt hàng «
Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct] $0 $25 » Đặt hàng «


Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons