341

Hướng dẫn sữa lỗi WordPress bị lợi dụng tập tin xmlrpc.php để tấn công website.

Đối với Apache, chèn vào .htaccess
# Block WordPress xmlrpc.php requests

order deny
deny from all

Đối với NGINX thì bỏ vào tập tin cấu hình domain:
location = /xmlrpc.php {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
}

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (028)73080899
Email: sales@digipower.vn/blog

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Tel: 1900 1253
Email: support@digipower.vn/blog

Cập nhập nhanh bài hay

Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!

Hãy đăng ký nhận ngay bài hay & những ưu đãi bất ngờ từ CHILI.


Theo dõi \Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!