526

How To enable SMTP Authentication in Outlook and Outlook Express?

For Outlook:

1. Open Outlook > Tools > Email Accounts > View or Change Existing Email Accounts
2. Select the email account > Click “Change”
3. Click on “More Settings” tab
4. Click on “Out Going Server” tab
5. Check “My Out Going Server (SMTP) requires Authentication”
6. Check “Use same settings as my incoming mail server”

For Outlook Express:

1. Open Outlook Express > Tools > Accounts
2. Click on “Mail” Tab > Select Your Email Accounts > Click “Properties”
3. Click “Servers”
4. Check “My Server Requires Authentication”
5. Check “Use same settings as my incoming mail server”

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (028)73080899
Email: sales@digipower.vn/blog

Trung tâm kinh doanh

54, Đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Tel: 1900 1253
Email: support@digipower.vn/blog

Cập nhập nhanh bài hay

Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!

Hãy đăng ký nhận ngay bài hay & những ưu đãi bất ngờ từ CHILI.


Theo dõi \Đã kinh doanh thì phải cập nhật nhanh những tin sốt dẻo!