Sau khi thao tác hoàn tất chính xác 4 bước trên Website của bạn đã có thể hoạt động trên môi trường Windows Web-Hosting .