Email Hosting là một dịch vụ gia tăng, hoạt động trên một máy chủ Email dành riêng, được thiết lập các thông số kỹ thuật cũng như cài đặt các tính năng đặc biệt, đảm bảo hoạt động gửi nhận email luôn thông suốt, chặn Spam, Virus tự động. Đặc biệt, hoàn toàn không năm trong BlackList của các tổ chức chống Spam Quốc Tế.


Email Hosting
DP-EMAIL01 $10 / month
Free Setup
Monthly Fee: $10
Mail Box: 10
Mail Box Storage: 50MB
Free Control
Anti Virus, Anti Spam
Consider White List


DP-EMAIL02 $20 / month
Free Setup
Monthly Fee: $20
Mail Box: 30
Mail Box Storage: 100MB
Free Control
Anti Virus, Anti Spam
Consider White List


DP-EMAIL03 $30 / month
Free Setup
Monthly Fee: $30
Mail Box: 50
Mail Box Storage: 150MB
Free Control
Anti Virus, Anti Spam
Consider White List


DP-EMAIL04 $40 / month
Free Setup
Monthly Fee: $40
Mail Box: 100
Mail Box Storage: 200MB
Free Control
Anti Virus, Anti Spam
Consider White List

Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons