Linux Hosting
DP-L100 $2 / month


Linux Server
Dung lượng: 100 MB
Băng thông:4000 MB
Bảng điều khiển: Cpanel

DP-L300 $5 / month


Linux Server
Dung lượng: 300 MB
Băng thông: 10.000 MB
Bảng điều khiển:
Cpanel

DP-L500 $6 / month


Linux Server
Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 15.000 MB
Bảng điều khiển:
Cpanel

DP-L800 $8 / month


Linux Server
Dung lượng: 800 MB
Băng thông: 20.000 MB
Bảng điều khiển:
Cpanel

DP-L1000 $11 / month


Linux Server
Dung lượng: 1000 MB
Băng thông: 30.000 MB
Bảng điều khiển:
Cpanel

DP-L2000 $16 / month


Linux Server
Dung lượng: 2000 MB
Băng thông: 50.000 MB
Bảng điều khiển:
Cpanel

DP-L3000 $20 / month


Linux Server
Dung lượng: 3000 MB
Băng thông: 60.000 MB
Bảng điều khiển:
Cpanel

DP-L5000 $29 / month


Linux Server
Dung lượng: 5000 MB
Băng thông: 80.000 MB
Bảng điều khiển:
Cpanel


Windows Hosting
DP-W100 $2 / month


Windows Server
Dung lượng: 100 MB
Băng thông: 4.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6

DP-W300 $5 / month


Windows Server
Dung lượng: 300 MB
Băng thông: 10.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6

DP-W500 $6 / month


Windows Server
Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 15.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6

DP-W800 $8 / month


Windows Server
Dung lượng: 800 MB
Băng thông: 20.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6

DP-W1000 $11 / month


Windows Server
Dung lượng: 1000 MB
Băng thông: 30.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6

DP-W2000 $16 / month


Windows Server
Dung lượng: 2000 MB
Băng thông: 50.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6

DP-W3000 $20 / month


Windows Server
Dung lượng: 3000 MB
Băng thông: 60.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6

DP-W5000 $29 / month


Windows Server
Dung lượng: 5000 MB
Băng thông: 80.000 MB
Bảng điều khiển:
Plesk 8.6
Domain
Shared Hosting Email Hosting VPS Dedicated Server Colocation Add-ons